Page 29 - B-SR-2016-TR
P. 29

Borusan Grubu Etik Kurulu tarafından oluş-  Etik Kurulu’na telefon ve e-posta üzerinden
      turulan, insan hakları, çevre, kamuya yönelik   7/24 erişilebiliyor. Grup şirketlerinden gelen
      faaliyetler gibi başlıklardaki etik kuralların uy- bildirimlerin incelenmesi süreçleri Borusan
      gulanmasına yönelik ana hatları ve paydaş   Holding Denetim Müdürü ve Borusan Hol-
      ilişkilerine yönelik davranış kurallarını detaylı  ding Hukuk Müdürü tarafından yürütülürken,
      olarak tanımlayan, Borusan Grubu çalışanla-    Borusan Grubu çalışanlarının veya üçüncü
      rının uymakla yükümlü olduğu iş etiği kuralla-   şahısların Etik Kurulu’na yaptıkları bildirimler

      rına “Borusanlı’nın El Kitabı: İş İlkeleri, İş Etiği  saklı tutuluyor. İnceleme ve soruşturma çalış-
      ve İnsan Kaynakları Uygulamaları” adı altında,   malarını bağımsız uzmanlar gizlilik içinde yü-
      kurumsal web sitemizde yer veriyoruz.       rütüyorlar.


      Çalışanlarımız kurallara uyma sorumlulukları-   Her yıl grup şirketlerinde görev alan tüm ofis
      nın yanısıra diğer çalışanlar ve paydaşlar ile  çalışanlarına etik ve bunun bir parçası olan
      ilişkilerinde bu kurallara uyulması hususunda   yolsuzlukla ilişkili risklere yönelik olarak eği-

      yönlendirici olma sorumluluğunu da taşıyor.  timler veriyoruz. Raporlama döneminde bu
      Etik kural ihlallerine ilişkin şikâyetlerin iletildi- kapsamda 170 saat etik içerikli eğitimler sağ-
      ği Borusan Grubu Etik Kuralları Danışma ve     landı. Borusan Holding olarak, Türkiye’de iş
      Bilgilendirme Hattı’na ulaşan bildirimlerin so-  etiği bilincinin artırılması ve iş dünyası ile top-
      ruşturulması ve bu bildirimlere dair çözüm  lumun bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla
      geliştirilmesi sorumlulukları Borusan Holding   kurulan Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) kuru-
      A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak    cu üyeleri arasında yer alıyoruz.
      çalışan Etik Kurulu’na aittir.


                                                           29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34