Page 17 - B-SR-2016-TR
P. 17

organizasyonun her seviyesindeki çalışan-    Bu kapsamda 2016 yılında Borusan Koca-
      larımızı desteklemeye ve geliştirmeye yö-  bıyık Vakfı’nın eğitim kurumlarına sağladığı

      nelik eğitimler düzenlemeye devam ettik.   desteği sürdürdük. Borusan Sanat ile bin-
      Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçi-   lerce müzik severi Türkiye’nin ve dünyanın
      lerimiz için daha güvenli ve sağlıklı iş yerleri  en iyi müzisyenleriyle buluşturduk, Borusan

      yaratma önceliğimiz ve sıfır iş kazası hede-   Contemporary ile çağdaş sanatın özgün
      fimiz doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği   örneklerini sanatseverlere sunduk ve kadı-
      performansımızı sürekli geliştirmeye de-   nı güçlendirme çalışmalarımızla daha eşit

      vam ediyoruz.                  ve adil bir toplum için çalıştık. Raporlama
                               döneminde toplumsal projelere toplam 11
      Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma  milyon dolar tutarında kaynak aktardık.

      Hedeflerini destekleyen projelerimizi etki-
      lerini arttırarak sürdürüyoruz. Bu projelere   Başta çalışanlarımız olmak üzere, değer
      ait gelişmelere raporumuzda detaylarıyla   yaratma hedefiyle çıktığımız sürdürülebi-
      yer verdik. Çalışan gönüllülüğü esasıyla da   lirlik yolculuğumuzda emeği geçen tüm

      desteklediğimiz eğitim, kültür-sanat, çevre,   paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor,
      insan hakları ve kadının güçlendirilmesine    sürdürülebilirlikle ilgili performansımıza yö-

      yönelik çalışmalarımız ile toplumdan aldığı-   nelik geri bildirimlerinizi bekliyoruz.
      mızı yine toplumla paylaşıyoruz.
                                                           17
                                                           17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22