Page 16 - B-SR-2016-TR
P. 16

[GRUP CEO MESAJI]

        2017 yılında zorlu pazar koşullarına rağmen   2016 boyunca şirketlerimize teknolojiye gi-
        inovasyon yatırımlarımıza kararlılıkla devam   den yolda eşlik etti. Borusan şirketlerinde

        etmeyi ve en az 2 yeni kuluçka şirket ile 3   ArGe yapılanmalarının oluşturulması hedefi
        yeni ürün lansmanı gerçekleştirmeyi hedef-    çerçevesinde 2015 yılında başvurusunu
        liyoruz. 2016 yılında şirketlerimizin müşteri-  yaptığımız Borusan Lojistik ArGe Merke-

        lerine sunduğu deneyimi, iç süreçlerindeki    zi’ni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
        verimliliği ve yeni gelişmekte olan teknolojik  onayı ile Nisan 2016’da devreye aldık. 2016
        çözüm ve iş modellerini inceleyerek Grup     yılı içerisinde başlatılan 17 ArGe projesinin

        dijital dönüşüm strateji ve yol haritamızı  10 tanesi için TÜBİTAK TEYDEB başvurula-
        oluşturduk. 2017 yılında bu yol haritasını  rı gerçekleştirildi ve şimdiye kadar inceleme
        uygulamaya geçerek şirketlerimizin rekabet    süreci tamamlanan 2 projemiz de TÜBİTAK

        gücünü arttırmaya devam edeceğiz.        tarafından desteklenmeye hak kazandı.
                                2017 yılında ise yürütmeyi planladığımız 37
        Grup şirketlerimizi stratejik hedefleri doğ- projenin zaman, kaynak ve proje planlarını
        rultusunda yenilikçi, yüksek katma değerli,   oluşturarak ön çalışmalarını tamamladık.

        rekabetçi ürün ve süreçlere götürecek tek-
        nolojileri geliştirerek gerekli yetkinlik ve ye- Çalışanlarımızın mesleki gelişimini destek-

        teneğe ulaşmalarına destek vermek ama-    lemek amacıyla Borusan Akademi çatısı
        cıyla geçtiğimiz yıl kurulan Borusan ArGe,    altında düzenlediğimiz çeşitli programlarla
 16
 16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21