Page 15 - B-SR-2016-TR
P. 15

Değerli Paydaşlarımız,      Borusan Holding olarak, 2009 yılından bu     Günümüzün en önemli sosyal ve çevresel

      yana yayınladığımız sürdürülebilirlik rapor-   sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin
      larımızla performansımızı paydaşlarımıza    beraberinde getirdiği riskleri göz önünde
      sunmaya devam ediyoruz. Yeni GRI Rapor-     bulunduruyor, faaliyetlerimizin iklim deği-

      lama Standartlarını temel alarak hazırladı-   şikliği üzerindeki etkisini azaltmaya yöne-
      ğımız yedinci raporumuzu sizlerle paylaş-  lik çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda,
      manın mutluluğunu yaşıyoruz.           operasyonlarımızda daha enerji verimli sü-

                               reçler geliştirmeye, doğal kaynak tasarrufu
      Bugün, 3 kıtada 10 farklı ülkede 8.000’i aş-   sağlamaya ve daha az enerji tüketen ürün-
      kın çalışanımızla ve tüm iş alanlarımızda  ler sunmaya çalışıyoruz.

      insana ve doğaya saygılı olmaya ve tüm
      faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir  Grubumuz stratejik planı doğrultusunda
      yönetim anlayışı ile hareket etmeye gayret    belirlediğimiz hedefleri, inovasyon, dijital-
      gösteriyoruz.                  leşme ve ArGe inisiyatifleri ile hayata geçir-

                               meye devam ediyoruz.
      Grubumuzun 2016 yılında faaliyet göster-
      diği tüm iş kollarında konsolide cirosu 4,3   Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yak-

      milyar dolar, faaliyet kârı ise 394 milyon do-  laşık 4 yıl önce başladığımız inovasyon
      lar olarak gerçekleşti. Bu yıl da şirketleri- yolculuğuna kuluçka şirketlerimizi ve yeni
      mizde verimlilik ve tasarruf odaklı pek çok   ürünlerimizi olgunlaştırarak, hız kesmeden

      yenilikçi proje ve yatırım gerçekleştirdik. Bu  devam ediyoruz. Yılda yaklaşık 20 milyon
      çalışmaları ekonomik, sosyal, çevresel ve  dolar yatırım yaptığımız inovasyon alanında
      kurumsal sonuçlarını gözeterek, geniş bir  hâlihazırda hayata geçirdiğimiz 5 kuluçka

      sürdürülebilirlik perspektifi ile yönetmeyi  şirketimiz 2016 yılında operasyonel iş ha-
      hedefledik. Özellikle enerji şirketimize yap-  cimlerini önemli oranda büyüttüler. Yassı
      tığımız yatırımların etkisiyle, 2016 sonunda   çelik sektöründeki 6 yeni ürünümüz henüz
      Grup olarak toplam yatırımlarımız 204 mil-    ilk yıllarında 10 milyon dolar gelir yarattılar.

      yon dolara ulaştı.                                                           15
                                                           15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20