Page 101 - B-SR-2016-TR
P. 101

Bir Kurumsal Gönüllülük Girişimi:

      Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu

      Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu,     şirketleri “memlekete gönül borcu” ödemek
      2008 yılında Borusan çalışanlarının bilgi ve  üzere faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürü-
      becerilerini; eğitim, kültür sanat, çevre, sağlık,  yor.

      insan hakları ve hayvanseverlik gibi alanlarda-
      ki toplumsal sosyal sorumluluk projelerinde  Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu et-
      gönüllülük yaklaşımıyla değerlendirerek ka-   kinlikleri arasında çeşitli sivil toplum kuruluş-
      tılımlarını sağlamak amacıyla kuruldu. Okya-    ları ile ortak projeler gerçekleştirmek, kan ba-

      nus Gönüllü Borusanlılar Platformu, 2016 yı-    ğışı, kitap toplama kampanyası, kıyı ve deniz
      lında 599 gönüllü Borusan çalışanı ile toplam   temizleme çalışmaları, görme engellilere kitap
      3.772 saat gönüllülük projesi gerçekleştirdi.   okuma projesi, mentorluk, okul dostu prog-
      Gerek Borusanlılar gerekse Borusan Grubu    ramı gibi birçok gönüllülük projeleri yer alıyor.


                                                          101
                                                          101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106